О нама

Електроисток пројектни биро д.оо. опредељен је да стално унапређује квалитет својих услуга, како би обезбедио да корисници његових услуга перманентно рангирају привредно друштво као једну од најбољих организација које се баве пројектовањем, консултантским услугама у области електроенергетских постројења високог напона и далековода као и телекомуникационих објеката и система и заштитите животне средине. 

У том циљу Електроисток Пројектни биро д.о.о. перманентно усавршава систем управљања квалитетом. Систем управљања квалитетом усаглашен је са ставовима ИСО стандарда и подстиче ефикасније , ефективније и поуздано задовољавање захтева, потреба и очекивања корисника својих услуга као и свих запослених у привредном друштву.

Пословодство друштва организује и стално прати, преиспитује и усмерава активности свих организационих делова, служби и појединаца како би ова политика квалитета била у потпуности остваривана на  сваком радном задатку.  У том смислу, обавеза пословодства је да сви запослени буду потпуно упознати са утврђеном политиком квалитета, да јасно препознају своје задатке и одговорности на остваривању те политике кроз свакодневне активности и да буду максимално мотивисани за постизање њених циљева.

Утврђена политика квалитета у оквиру привредног друштваје предмет сталног преиспитивања од стране пословодства, које је и обавезно да политику квалитета спроводи и непрекидно усавршава, прилагођава променама у пословном и друштвеном окружењу, као и да тако усавршену и прилагођену политику квалитета ефикасно спроводи уз помоћ Система менаџмента квалитетом.